Den 1. januar begynner prost Elisabet Yrwing Guthus i sin nye stilling i Vestre Aker prosti i Oslo. (Foto: Trond Degnes)
17. desember 2018

Prostens avskjed med bygda

Etter 10 år som prost i bygda skal Elisabet Yrwing Guthus nå begynne å jobbe i Oslo. 

Av: Trond Degnes, Kirkekontakten

– Jeg ser tilbake på tjenesten her i prostiet med stor glede. Det er mitt håp at folkekirken kan utvikle seg videre, løfte frem kirkens verdier og være relevant for innbyggerne, sier prost Elisabet Yrwing Guthus.

Så er 10 års tjenestetid i Øvre Borgesyssel prosti over. Når vi så vidt har kommet inn i 2019, må vi ta avskjed med vår avholdte prost. Elisabet Yrwing Guthus forlater Eidsberg prestegård og landkommunene i Indre Østfold til fordel for storbyen og den nye stillingen som prost i Vestre Aker prosti.

Da vi ønsket prosten vår velkommen palmesøndag i 2008, vanket det mange håndtrykk og gode lykkeønskninger. Menighetsrådslederen i Holmlia var tilstede i Grendehuset og takket Elisabet for innsatsen i bydelen og overrakte henne gummistøvler. Han var sikker på at de kom vel med på det nye tjenestestedet.

Den første kvinnelige prosten i Indre Østfold medgir at hun absolutt har fått bruk for dem. Men hun var slett ikke ukjent med bondebygda fra før heller. Hun understreker at årene på Eidsberg prestegård har vært meningsfylte. Og gummistøvlene har vært gode å ha – om det har vært i skog og mark rundt prestegården eller på turer i Trømborgfjella sammen med mannen Jarl og hunden Tekla.

Trosopplæringen
Nettopp Trømborg-fjella var for Elisabet ett av de stedene hvor prosten første gang møtte sine nye sognebarn.

–  Jeg ble invitert til trosopplæringsprosjektet KRIK- Ka du trur. Ungdommen var på tur i fjella. Jeg møtte et velfungerende og spennende arbeid. Trosopplæringstiltakene i kirken er viktig. Det handler om å inkludere barn og ungdom i kirken, uttaler prosten og understreker:

– Da er det godt å oppleve det gode forholdet til skolene og barnehagene. Samarbeidet må forvaltes videre til velsignelse for barn og unge. Dagens kirke skal være på plass i alle deler av samfunnet.

Folkekirken må utvikles 
I mange sammenhenger har vi opplevd Elisabet som en varm forkjemper for folkekirken. Hun har alltid vært lett å invitere til lag og foreninger i bygda. Hennes nettverk er blitt stort, og hun taler varmt om det positive organisasjonslivet i prostiet. Hun presiserer at vi må stå for en åpen kirke som gir større rom for alle. Kirken skal være en naturlig del av lokalsamfunnet. Prosten understreker at var en glede for henne å velsigne og vie et homofilt par i Trømborg kirke. Meningsbrytninger har det vært, men hun medgir at hun slett ikke har vært noen barrikade-stormer. Med overbevisning sa hun ja til det nye vigselsritualet i Den norske kirke.

– Jeg respekterer dem som ikke deler mine standpunkter. Det er viktig å ikke glemme at vi har en felles trosplattform uten å være enig i ett og alt, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet) 

Arkivfoto av Elisabet Yrwing Guthus fra Mysen kirke i 2011. (Foto: Glenn Thomas Nilsen)

En diakonal kirke
Prosten er opptatt av at kirken skal være tro mot sitt diakonale ansvar. Hun støtter fullt og helt de som mener kirken med tyngde skal gå inn i temaer som berører menneskeverdet og skaperverket. Det er å sette evangeliet ut i praksis. – Kirken kan ikke forkynne et budskap om skaperverket uten å ta de menneskeskapte klimaendringene på alvor, fremholder hun.

Den gode prestegården
Elisabet uttrykker stor glede over årene med Eidsberg prestegård som bopel. Hun og hennes mann har gledet seg over å bo i den kulturarven som prestegården er. Ikke langt unna ligger Eidsberg kirke og sammen utgjør området en vakker helhet i det flotte kulturlandskapet. Personlig er jeg av den mening at det er stor verdi for en prest å bo midt i menigheten. Det er veldig avgjørende for tjenesten, sier Elisabet, som håper at den nye prosten med glede flytter inn i prestegården.

Folkekirken i storkommunen
Prosten er klar på hvor mye positivt hun har fått oppleve i sine 10 år i bygda. Hun gleder seg over at Kirkens Bymisjon er på plass i Mysen. Hun har også med engasjement deltatt i prosessen rundt kirkens plass i den nye storkommunen Indre Østfold.

– Vi har satt oss klare mål for denne historiske sammenslåingen. Vi har definert en målsetting som understreker at Den Norske Kirke i Indre Østfold kommune skal være en åpen og inkluderende kirke, være synlig og relevant for innbyggerne. Det er mitt ønske at folkekirken i den nye kommunen kan utvikle seg videre og ha en sterk posisjon i menneskers liv, sier Elisabet, som også ivrer for at kirken skal være den viktigste kulturaktør i den nye kommunen.

Stort prosti
Når vi skriver 2019, flytter Elisabet og Jarl inn i deres leilighet på Skøyen i Oslo. Den har de leid bort i mange år.

Hvilke følelser fyller deg, når du skal gjøre flyttelasset klart?

– Det blir vemodig å forlate prostiet. Jeg ser tilbake på et godt samarbeid med menighetsråd, kirkeverge, prester og biskop. Det er bra både for prest og menighet at det inntrer et skifte fra tid til annen. Jeg gleder meg til å bruke erfaringene jeg har fått her i Indre Østfold i nye sammenhenger og nå venter nye faglige utfordringene. Jeg er glad for at jeg i enda større glad kan trekke veksler på min utdannelse som siviløkonom, sier Elisabet Yrwing Guthus, som i Vestre Aker prosti får ansvaret for 21 menighetsprester, en ungdomsprest og fire sykehjemsprester.

Saken sto på trykk i Kirkekontakten nr 4