1. mars 2018

Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050»

• KRONIKK

Hvor og hvordan skal byer og tettsteder vokse? Hvilke mål skal vi sette for østfoldsamfunnet? Dette er spørsmål som behandles i fylkesplanen – «Østfold mot 2050». Fram til 23. april kan alle komme med innspill til planen.

Det blir ofte sagt at fylkesplanen er østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument. Det er bred deltagelse i arbeidet med å utarbeide planen, og det kan være sterke meninger om innhold i og hvilken betydning fylkesplanen skal ha. Én viktig utfordring er å finne riktig balanse mellom regionale føringer og bestemmelser og det kommunale selvstyret.

Det er min oppfatning at vi er blitt mer samstemte i planleggingen i Østfold. Da gjeldende fylkesplan ble utarbeidet for snart ti år siden, var det behov for å ta grep for å håndtere tiltagende arealkonflikter i fylket. Vi hadde gjennom mange år opplevd en byspredning med stort arealbehov og sterk økning i bilbruken. Østfold var derfor først i landet med å lage en fylkesplan med en samlet arealstrategi for hele fylket. Hovedhensikten var å få til en mer klima- og miljøvennlig utvikling.

Gjennom høsten 2017 har jeg møtt alle kommunene i Østfold i dialogmøter om fylkesplanen. Selv om det fortsatt er punkter hvor vi er uenige, er det min oppfatning at kommunene har tatt rollen for å få til et trendskifte i planleggingen i Østfold. Det er fokus på fortetting, arealøkonomisering og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Den reviderte fylkesplanen skal bidra til å få ytterligere fart på denne utviklingen.

Men vil en fylkesplan for Østfold få noen betydning? Om to år er Østfold fylkeskommune historie og vi er alle en del av det nye, store fylket Viken. Ja, fylkesplanen vil være viktig – både for å styrke en mer klima- og miljøvennlig utvikling i Østfold og som et strategisk grunnlag for Østfolds inntreden i Viken. Viken betyr ikke at Østfold forsvinner. Østfold skal fortsatt styrke sin posisjon i årene som kommer.

Fylkesplanen berører mange temaer som er viktige for utviklingen i Østfold. I fylkesplanens samfunnsdel er de tre perspektivene for bærekraft førende for inndelingen av planen:

 • Klima- og miljø
 • Verdiskaping og kompetanse
 • Levekår og folkehelse

Dette er tre særdeles viktige områder for den videre utvikling av Østfold, og de er tett koblet til hverandre. Vi vet at vi har spesielle levekårs- og folkehelseutfordringer i fylket, og vi må endre planlegging og adferd for å nå klimamålene. Skal vi lykkes med dette må vi heve kompetansen i Østfolds befolkning, og vi må ha fremtidsrettede og lønnsomme bedrifter som tar klima- og miljøhensyn.

Vi ser tegn på at Østfold er i ferd med å bryte ut av en mangeårig negativ trend. Verdiskapingen i Østfold har økt sterkt de siste årene, og sterkere enn landsgjennomsnittet. Den samlede verdiskapingen i Østfolds bedrifter har økt fra 36,9 milliarder kroner i 2013 til 43,9 milliarder i 2016 (kilde: Telemarksforsking). For første gang på 10 år har vi en arbeidsplassvekst på nivå med – ja, faktisk litt over landsgjennomsnittet. I fylkesplanen drøftes hva som må til for å videreføre denne utviklingen på lang sikt.

Østfold var og er et industrifylke, men mange av fylkets største arbeidsplasser fra 30-40 år tilbake i tid eksisterer ikke i dag. Gjennom tiår med omstilling har nå fylket en større variasjon av bedrifter og næringer. Mange av disse bedriftene er i bransjer som er i vekst. Det gir muligheter.

Fylkesplanen er et viktig dokument for Østfold. Den definerer målene for utvikling av østfoldsamfunnet, og den gir føringer for arealbruken i hele fylket. Dette er politikk som får betydning for oss som bor her. Det er nå du har anledning til å komme med innspill til planen. Se på våre hjemmesider ostfoldfk.no under «Planlegging og høringer» for å lese nærmere om fylkesplanen og hvordan du kan komme med innspill.

Ole Haabeth
Fylkesordfører